foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

OSNOVI ELEKTRONIKE

1. Koliki je ukupan kapacitet tri spojena kondenzatora prikazan na slici ?

entry test sl 14 a) 3 uF,

b) 1 uF,

c) 4 uF,

d) 2 uF.

2. Kako se zove jedinica za mjerenje kapaciteta?

a) Farad (F),

b) Henri (H,

c) Tesla (T),

d) Kulon (C).

3. Da li zavojnica predstavlja velik otpor za električnu struju?

a) Zavojnica ne predstavlja otpor,

b) da, ali samo za struje visoke frekvencije,

c) da, ali samo za istosmjernu struju,

d) ne.

4. Želimo izmjeriti napon baterije. Koji instrument je za merenje je najprimjerniji?

a) Ampermetar.

b) Voltmetar.

c) Vatmetar.

d) Ommetar

5. Koliki je ukupan induktivitet tri serijski povezane zavojnice s induktivitetima: L1= 1 H, L2= 2 H, L3= 3 H ?

a) 0,55 H,

b) 1,50 H,

c) 3,00 H,

d) 6,00 H.

6. Šta prikazuje slika?

entry test sl 17 a) Simbol za dvije diode,

b) simbol bipolarnog NPN tranzistora,

c) simbol bipolarnog PNP tranzistora,

d) simbol za spojni fet tranzistor (UJT).

7.  Koji je simbol na slici?

entry test sl 10 a) Stalni kondenzator,

b) Elektrolitski kondenzator,

c) Promjenljivi kondenzator,

d) Trimer kondenzator.

8. Koliki je ukupni kapacitet dva paralelno spojena kondenzatora po 200 nF?

a) 400 nF,

b) 200 nF,

c) 100 nF,

d) 50 nF.

9. Koji je od navedenih materijala tipičan predstavnik poluprovodnika?

a) Kiselina,

b) voda,

c) silicijum

d) teflon

10. Ako paralelno spojimo dva otpornika od 50 Ω, koliki je ukupna vrijednost otpora?

a)  5 Ω,

b) 100 Ω,

c) 10 Ω,

d)  25 Ω.

11. Koliki je ukupni induktivitet paralelno vezane dvije zavojnice od 2 H?

a) 4,00 H,

b) 1,00 H,

c) 0,50 H,

d) 0,25 H.

12. Koliki je ukupan otpor tri otpornika spojena prema prikazanoj šemi?

otpornik 3
a) 10 Ω,

b) 15 Ω

c) 20 Ω,

d) 30 Ω.

13. Frekventni spektar mjerimo?

a) osciloskopom,

b) spektar-analizatorom,

c) reflektometrom,

d) frekvencmetrom

14. Da li kondenzator provodi električnu struju?

a) Da, samo izmjeničnu struju,

b) da, samo istosmjernu struju,

c) ne,

d) ne, jer između ploča nema električnog vodiča.

15. Poželjno je da ampermetar ima:

a) što veći unutrašnji otpor,

b) nelinearnu skalu,

c) što manji unutrašnji otpor,

d) što manju skalu,

Previous Next