foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

OSNOVI ELEKTRONIKE

1. Koji je simbol na slici?

a) sentry test sl 10talni kondenzator,

b) elektrolitski kondenzator,

c) promjenljivi kondenzator,

d) trimer kondenzator.

2. Jedinica za mjerenje električnog napona je:3. Koja je jedinica za mjerenje induktiviteta?

a) Farad (F),

b) Henri (H),

c) Jačina magnetskog polja (H),

d) Hertz (Hz).

4. Kako se zove jedinica za mjerenje kapaciteta?

a) Farad (F),

b) Henri (H,

c) Tesla (T),

d) Kulon (C).

5. Da li kondenzator provodi električnu struju?

a) Da, samo izmjeničnu struju,

b) da, samo istosmjernu struju,

c) ne,

d) ne, jer između ploča nema električnog vodiča.

6. Koliki je ukupan otpor tri otpornika spojena prema prikazanoj šemi?
otpornik 2

a) 250 Ω,

b) 700 Ω,

c) 500 Ω,

d) 1000 Ω

7. Koji je simbol na slici?

entry test sl 9a) stalni kondenzator,

b) elektrolitski kondenzator,

c) promjenljivi kondenzator,

d) trimer kondenzator.

8. Želimo izmjeriti napon baterije. Koji instrument je za merenje je najprimjerniji?

a) Ampermetar.

b) Voltmetar.

c) Vatmetar.

d) Ommetar

9. Koji je od navedenih materijala tipičan predstavnik poluprovodnika?

a) Kiselina,

b) voda,

c) silicijum

d) teflon

10. Koje priključke ima bipolarni tranzistor?

a) Anodu i katodu,

b) anodu, katodu i vrata,

c) bazu, kolektor i emiter,

d) vrata, izvor i odvod.

11. Na slici je simbol za:

otprnik 1

12. Koji je simbol na slici?

entry test sl 6a) vazdušna zavojnica,

b) promjenljiva zračna zavojnica,

c) zavojnica s jezgrom,

d) vazdušna  zavojnica s jezgrom.

13. Koliki je ukupan induktivitet tri serijski povezane zavojnice s induktivitetima: L1= 1 H, L2= 2 H, L3= 3 H ?

a) 0,55 H,

b) 1,50 H,

c) 3,00 H,

d) 6,00 H.

14. Jedinica za mjerenje električne snage je:

a) volt.

b) watt.

c) amper.

d) om.

15. Koji element prikazuje simbol?

entry test sl 16a) Dioda.

b) zener dioda,

c) fotodioda

d) varikap dioda

Previous Next