elinterface
 
Ukratko da opišemo interfejs koji već godinama uspješno koristimo na EL repetitorskom linku YU4DPR-R, sada E79VTB-R. U pitanju je uproštena šema interfejsa od Mija S51KQ i pokazala se veoma pogodnom kako za upotrebu na Echo-linku, tako i na drugim DIGI vrstama rada na KT.
 
el inteface
 
Kao što se sa šeme može vidjeti uređaj je jednostavan i nije ga potrebno posebno opisivati, osim što je potrebno napomenuti da se IC CD4052 može izostaviti , a u tom slučaju je samo potrebno staviti kratkospojnike između nožica 2-3 i 12-13, kao što se vidi na šemi.
 

EL mont pcb
Raspored elemenata na PCB

EL pcb
Izgled PCB

YU4dpitfin
Pogled na sagrađen uređaj
(IC 4052 izostavljeno, stavljeni džaperi)