foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?2. VHF se obično širi kao:3. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?4. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:5. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?6. Koju ulogu ima transformator u napajanju?7. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?8. Koje su prednosti SSB signala u odnosu na AM signal?9. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?10. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?11. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?12. Na slici je prikazan simbol za:
komponente 213. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:14. Zbog atmosferskih pražnjenja potrebno je uraditi sljedeće:15. Kojim se slovom označava električni napon?16. Radio-amaterski predajnik radi u području 7MHz. Treći harmonik upada u:17. U svrhu prijema radio signala antena:18. Električni dipol je:19. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:20. Mjerna jedinica [W] označava električnu:21. Koja je bitna karakteristika zvučnika?22. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:23. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?24. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?25. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?26. Električni potencijal se mjeri jedinicom:27. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?28. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?29. Jedinica za kapacitet je:30. Koja je funkcija detektora?31. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:32. Kako se naziva jedinica za induktivnost?33. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:34. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?35. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:36. Da li Sunčeva aktivnost utiče na širenje kratkih talasa?37. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?38. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?39. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?40. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:41. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:42. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?43. Prijemnik ima dobru osjetljivost:44. 46. Šta su električni filteri?45. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?46. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?47. Šta je SSB filter?48. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:49. Jedinica za mjerenje frekvencije je:50. Da li doba godine i doba dana utiču na širenje kratkih talasa?Previous Next