foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:2. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?3. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?4. Osnovna funkcija radio-amaterskog prijemnika je:5. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?6. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?7. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?8. Šta prikazuje slika?
slika a4q649. Koja je od navedenih materija izolator?10. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?11. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:12. Kojim slovom označavamo električnu struju?13. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?14. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?15. Jedinica za induktivnost je:16. VHF se obično širi kao:17. U kojem stepenu kratkotalasnog prijemnika direktnim miješanjem najviše pojačavamo primljeni signal?18. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?19. Šta je radio predajnik?20. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najudaljeniji od Zemlje?21. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:22. Prije otvaranja ispravljača koji radi na 220 V, moramo:23. Refleksija 0 znači:24. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?25. Pomoću kojeg detektora možemo demodulisati FM signal?26. Na slici je prikazan simbol za:
komponente 227. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?28. Koju ulogu ima transformator u napajanju?29. Koliki je ukupan otpor strujnog kola na slici?
otpornik 230. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?31. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?32. Kako se naziva jedinica za induktivnost?33. Koja je približno dužina polutalasnog dipola na frekvenciji 150 MHz?34. Radio talas koji se prostire iznad zemlje slijedeći njenu zakrivljenost zovemo:35. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:36. Koja je od navedenih materija provodnik?37. Koja je funkcija detektora?38. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?39. Međusobno povezani atomi nazivaju se:40. Od čega zavisi efikasnost antene?41. Električna struja nastaje pod uticajem:42. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?43. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?44. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
45. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?46. 46. Šta su električni filteri?47. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:48. Preračunato 1A je jednako:49. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?50. Šta predstavlja simbol?
entry test sl 7Previous Next