foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?2. Jedinica za mjerenje frekvencije je:3. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:4. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:5. 67. Kolo automatske kontrole pojačanja (AGC) u prijemniku brine se:6. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?7. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?8. Šta je SSB filter?9. Sa Vatmetrom se mjeri:10. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:11. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
12. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?13. Da li doba godine i doba dana utiču na širenje kratkih talasa?14. 46. Šta su električni filteri?15. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?16. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:17. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?18. Šta znači PEP oznaka?19. Mjerna jedinica [W] označava električnu:20. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?21. Kojim se slovom označava električni napon?22. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?23. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:24. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:25. Šta prikazuje slika?
slika a4q6426. U kojem stepenu kratkotalasnog prijemnika direktnim miješanjem najviše pojačavamo primljeni signal?27. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?28. Povećanje snage predajnika za 3 dB znači:29. Električna struja nastaje pod uticajem:30. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?31. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:32. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?33. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?34. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:35. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:36. Refleksija 0 znači:37. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 538. Međusobno povezani atomi nazivaju se:39. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?40. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:41. Pomoću kojeg detektora možemo demodulisati FM signal?42. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?43. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?44. Da li Sunčeva aktivnost utiče na širenje kratkih talasa?45. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?46. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:47. Koja je od navedenih materija izolator?48. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?49. RF stepen u kom se stvaraju harmonici mora biti:50. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?Previous Next