foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Kojom oznakom označavamo električnu snagu?2. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?3. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:4. Koja je bitna karakteristika zvučnika?5. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:6. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:7. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:8. Koju ulogu ima transformator u napajanju?9. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?10. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?11. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:12. Izračunajte napon na otporniku R u šemi.
slika a2q2913. Kako nazivamo svojstvo materije da se odupire provođenju električne struje?14. Električni dipol je:15. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:16. Pomoću kojeg detektora možemo demodulisati FM signal?17. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 918. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?19. Izračunajte vrijednost struje I3 na slici!
slika a2q2820. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?21. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?22. Šta prikazuje slika?
slika a4q6423. Da li doba godine i doba dana utiču na širenje kratkih talasa?24. Kojim slovom označavamo električnu struju?25. Atomsko jezgro čine:26. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
27. 46. Šta su električni filteri?28. Od čega zavisi efikasnost antene?29. Koja od sljedećih metoda predstavlja dobro zaštitno uzemljenje na slabo provodljivom terenu?30. RF stepen u kom se stvaraju harmonici mora biti:31. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?32. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?33. Sa Vatmetrom se mjeri:34. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?35. Kojim se slovom označava električni napon?36. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?37. Koja je od navedenih materija provodnik?38. VHF se obično širi kao:39. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?40. U svrhu prijema radio signala antena:41. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?42. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?43. Kako se naziva jedinica za induktivnost?44. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?45. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?46. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?47. Električni potencijal se mjeri jedinicom:48. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:49. Mjerna jedinica [W] označava električnu:50. Radio-amaterski predajnik radi u području 7MHz. Treći harmonik upada u:Previous Next