foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org

User Details

Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 136 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 50 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koja je od navedenih materija provodnik?2. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?
[option1/]a) razmak nema uticaja na kapacitet,
[option2/]b) što je veća udaljenost, to je veći kapacitet,
[option3/]c) što je manja udaljenost, to je kapacitet veći,
[option4/]d) Kapacitet je najmanji kada su ploče u kontaktu.

3. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?4. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?5. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:6. Jedinica za induktivnost je:7. Za metale je karakteristično da:8. Električni dipol je:9. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?10. Korištenje gromobranske instalacije kao uzemljenje radio stanice:

b) uvijek je dozvoljeno,

11. U svrhu prijema radio signala antena:12. Sa Vatmetrom se mjeri:13. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:14. RF stepeni u kojima se stvaraju harmonici moraju biti:15. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:16. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?17. Kako se zove jedinica za mjerenje električnog otpora?18. Šta će se dogoditi ako ampermetar priključimo na utičnicu mrežnog napona 220V?19. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?20. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:21. Međusobno povezani atomi nazivaju se:22. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?23. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?24. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?25. Jedinica za mjerenje frekvencije je:26. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?27. U kojem stepenu kratkotalasnog prijemnika direktnim miješanjem najviše pojačavamo primljeni signal?28. Kojim se slovom označava električni napon?29. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?30. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:31. Pomoću kojeg detektora možemo demodulisati FM signal?32. Šta je to vještačka antena?33. Koja od sljedećih antena može imati horizontalni dijagram zračenja dat na slici?

slika a6q89
34. Radio-amateri često imaju potrebu da se penju na krovove, visoka stabla i antenske stubove. Šta je potrebno da urade kada izvode takve radnje?35. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?36. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?37. Šta znači kada kažemo da je oscilator vrlo stabilan?38. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?39. Šta znači PEP oznaka?40. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 541. Predajne i prijemne karakteristike jedne antene su:42. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?43. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:44. Čime provjeravamo frekventni spektar signala?45. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?46. Električni potencijal se mjeri jedinicom:47. Jedinica za kapacitet je:48. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?49. Šta prikazuje slika?
slika a4q6450. Jedinica za električnu snagu je:Previous Next