foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?2. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:3. Za prilagođenje impedanse antene i napojnog voda služi:4. Međusobno povezani atomi nazivaju se:5. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:6. Jedinica za električnu snagu je:7. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?8. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:9. Osnovna uloga antenskog tjunera je da:10. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?11. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?12. Kako se zaštititi od štetnih efekata električnog polja?13. Kakav je odnos između broja sunčevih pjega i intenziteta sunčevog zračenja?14. Čemu služi elektronska komponenta tranzistor?15. Koji omjer pokazuje najbolje prilagođenje predajnika i antenskog sistema (SWR)?16. Na slici je prikazan simbol za:
komponente 217. Šta radimo sa pregorjelim osiguračem?18. Kako se naziva jedinica za mjerenje kapacitivnosti?19. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?20. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?21. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:22. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?23. Šta je električna struja?24. Šta je radio predajnik?25. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?26. Koja je funkcija izlaznog stepena u predajniku?27. Prijemnik ima dobru osjetljivost:28. Električni dipol je:29. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:30. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?31. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?32. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?33. Jedinica za mjerenje jačine električne struje naziva se:34. Koja je od navedenih materija provodnik?35. Koja je bitna karakteristika zvučnika?36. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 937. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?38. U gusto naseljenom komšiluku preporučljivo je:39. Refleksija 0 znači:40. Najveće zračenje YAGI antena ima u pravcu:41. Jedinica za kapacitet je:42. Mjerna jedinica [W] označava električnu:43. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:44. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?45. Za metale je karakteristično da:Previous Next
User Details