foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?2. 26. Koja od navedenih jednačina izražava Omov zakon?3. Koja je od navedenih materija izolator?4. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?5. Kako visina antene utiče na sposobnost uspostavljanja dalekih (DX) veza?6. Koja je od navedenih materija provodnik?7. Sa Vatmetrom se mjeri:8. Jedinica za električnu snagu je:9. Kako nazivamo jedinicu za mjerenje frekvencije?10. Priključni vodovi amaterske radio-stanice trebaju biti:11. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:12. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?13. Sa kojom jedinicom se daje jačanje ili slabljenje sistema?14. Da li se zavojnice mogu vezati serijski i paralelno?15. Koja skraćenica označava amplitudnu modulaciju sa potisnutim nosiocem?16. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?17. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?18. Mogu li radio-amateri uspostavljati veze putem vještačkih satelita?19. Skraćenica LSB označava SSB signal koji sadrži:20. Ako naš klupski kolega pred nama doživi strujni udar mi ćemo:21. Međusobno povezani atomi nazivaju se:22. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?23. Električna struja nastaje pod uticajem:24. Kako se zove jedinica za mjerenje električne snage?25. VHF se obično širi kao:26. Selektivnost prijemnika je dobra:27. Jedinica za mjerenje električnog napona naziva se:28. Mjerna jedinica [W] označava električnu:29. Šta je to vještačka antena?30. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?31. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?32. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:33. Antenski tjuner nam služi za:34. Kako nazivamo elektronske sklopove koji povećavaju jačinu signala?35. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?36. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?37. Na slici je prikazan simbol za:

   otprnik 1 
38. U svrhu prijema radio signala antena:39. Koja je bitna karakteristika zvučnika?40. Atomsko jezgro čine:41. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?42. Od čega zavisi nivo štetnosti djelovanja RF elektromagnetnog polja na ljudski organizam?43. Kako nazivamo talas koji se širi duž Zemljine površine?44. Šta je SSB filter?45. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?Previous Next
User Details