foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
MOB +387 66 432 455
e-mail: rkt@radioklub.org


Ovaj dio provjere znanja iz tehnike i praktičnog operatorskog rada sadrži ukupno 111 pitanja  od kojih će vam test ponuditi (generisati) 45 slučajno odabranih pitanja. Obavezno unesite jedan odgovor na svako postavljeno pitanje da bi ste mogli dobiti povratnu informaciju o tačnosti datih odgovora, a nakon poslednjeg pitanja potvrdite sigurnosnu antispam provjeru " Nisam robot" i potvdite poslednje polje "Check my Results". Nakon toga ćete dobiti na uvid tačnost vaših odgovora na pitanja.


 

1. Najmanja čestica koju predstavlja skup atoma naziva se:2. Da li su smjer zračenja i pojačanje antene međusobno povezani?3. Koja je bitna karakteristika zvučnika?4. Prilagođenje antene predajniku se mjeri:5. Koje su karakteristike širokopojasnih antena?6. Da li se smetnje lako šire preko električne mreže?7. Kondenzator se sastoji od dvije ploče. Kako udaljenost između njih utiče na kapacitet?8. Električni potencijal se mjeri jedinicom:9. Koji zakon opisuje odnos između napona, struje i otpora u električnom kolu?10. Kojim slovom označavamo električnu struju?11. Koju veličinu u elektrotehnici označava L?12. Osnovna ili elementarna čestica materije naziva se:13. Šta je glavni uzrok stvaranja elektrona i jona u jonosferi?14. Smetnje na komšijinom TV prijemniku postoje i kad se odspoji njegova antena, a vremenski su istovremene s predajom našeg predajnika. Pokušaćemo to spriječiti:15. Koji od navedenih izvora ne može proizvesti izmjeničnu struju?16. Osjetljivost nekog prijemnika zavisi o:17. Oznaka – skraćenica USB je vezana za proces modulisanja i označava:18. Koji je od sljedećih slojeva jonosfere najbliži Zemlji?19. Da spriječimo zračenje subharmonika i harmonika iza VHF predajnika postavljamo:20. Može li slabo podešena antena biti uzrok smetnjama na TV prijemnicima u okolini?21. Može li dobro pojačalo (malošumno sa velikim pojačanjem) ispred prijemnika poboljšati odnos signala i šuma na svom izlazu?22. Kojom se kraticom označava frekventna modulacija?23. Kako nazivamo svojstvo materije da se odupire provođenju električne struje?24. Kojim slovom u elektrotehnici označavamo otpor?25. Refleksija 0 znači:26. Koja se elektronska komponenta najčešće koristi za ispravljanje napona?27. Simbol na slici predstavlja?
entry test sl 928. Kako se najlakše smanji uticaj električnog polja?29. Nekvalitetno i nepropisno izvedeno zaštitno i RF uzemljenje može:30. Koja je od navedenih materija najbolji provodnik?31. Mjerna jedinica [W] označava električnu:32. Jedinica za mjerenje frekvencije je:33. Kolika je približna dužina polutalasnog dipola (1/2 λ) za frekvenciju od 140 MHz?34. Električni dipol je:35. Kakav geometrijski oblik ima delta antena?36. Električna struja nastaje pod uticajem:37. Prijemnici najčešće imaju S-metar. Šta možemo njime procijeniti?38. Kratica USB označava SSB signal koji sadrži:39. Kojim se slovom označava električni napon?40. Antenski tjuner nam služi za:41. Oznaka PA u predajnoj tehnici označava:42. Električna struja nastaje pod uticajem:43. Koja je standardna vrijednost impedanse na antenskom priključku amaterskih radio-predajnika?44. Kako se zove sklop koji isključuje niskofrekventni izlaz prijemnika ako nema ulaznog signala ili ako je nivo ulaznog signala manji od određenog praga koji smo postavili?45. Može li dobro uzemljenje smanjiti vjerovatnoću smetnji?Previous Next
User Details